Mechnica, ul. Krapkowicka 21

Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 14

telefon/ WhatsApp: +48 667 008 158

REGULAMIN – Jednodniowe Letnie Warsztaty Języka Angielskiego 2022

 

Regulamin obowiązuje prowadzących warsztaty, rodziców lub opiekunów prawnych oraz wszystkich uczestników warsztatów

 

Organizatorem Jednodniowych Letnich Warsztatów Języka Angielskiego 2022 jest Enlight Języki i Szkolenia Iwona Lekarewicz, ul. Krapkowicka 21, 47-214 Mechnica, NIP 8871693045

 

Głównym miejscem organizacji jest sala w budynku przy ul. Piramowicza 14 w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Jednodniowe Letnie Warsztaty Języka Angielskiego 2022 odbywają się w dniach:

- 24.06. – 1.07.2022

- 4.07. – 8.07.2022

- 11.07. – 15.07.2022

- 18.07. – 22.07.2022

- 16.08. – 19.08.2022

- 22.08. – 26.08.2022

i są kontynuacją programu realizowanego w ciągu roku szkolnego 2021/2022.

 

Każdy dzień stanowi odrębną ofertę zajęciową, zapisy są przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy na wybrany dzień warsztatów

 

Udział w warsztatach jest płatny: 150 zł brutto/ dzień

W przypadku zapisania dziecka na więcej niż 1 dzień warsztatów, udzielana jest zniżka w wysokości

- 10zł brutto/ dzień w przypadku zapisania dziecka na 2 dni

- 20zł brutto/ dzień w przypadku zapisania dziecka na 3 lub 4 dni

- 30zł brutto/ dzień w przypadku zapisania dziecka na 5 dni

 

Zajęcia obywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób.

 

Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest :

- zapisanie dziecka przez formularz zgłoszeniowy online dostępny pod adresem www.enlight.pl/wakacje  najpóźniej 24h przed rozpoczęciem warsztatów. Przesłanie formularza jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu

- po potwierdzeniu przez organizatora o zakwalifikowaniu kandydata do warsztatów, opłacenie należności za warsztaty przelewem na konto nr 86 1050 1517 1000 0097 1350 0313 ING Bank Śląski wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz daty wybranych dni warsztatów oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres hello@enlight.pl lub Whatsapp 667008158

 

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ze względu na poniesione przez Organizatora koszty związane z organizacją zajęć i realizacją zobowiązań, tj. w szczególności zapewnienie ubezpieczenia NNW, materiałów dla uczestników oraz cateringu.

 

Podczas warsztatów organizator zapewnia opiekę i nadzór w godzinach 8.00-16.00

 

Organizator zapewnia autorski program zajęć, dostosowany do wieku i umiejętności uczestników.

Zajęcia odbywają się wg. harmonogramu, który może ulec zmianie uwzględniając bieżące potrzeby uczestników:

 

8:00 zbiórka

8:30 śniadanie

9:00 – 10:30 zajęcia kreatywne

10:30 – 12:30 j. angielski

12:30 obiad

13:00 – 15:00 zabawy ruchowe

15:30 podwieczorek

16:00 zakończenie dnia

 

Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom optymalne i bezpieczne warunki i umożliwić im udział we wszystkich zaplanowanych na dany dzień zajęciach

 

Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgonie z wybraną przez organizatora ofertą firmy ubezpieczeniowej. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do podania wszelkich danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Rodzic lub opiekun prawny oświadcza, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w warsztatach

 

Prowadzący warsztat lub organizator zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia rodzica lub opiekuna prawnego o urazach, wypadkach lub problemach zdrowotnych ich dziecka, które miały miejsce w trakcie zajęć

 

W przypadkach nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na wezwanie służb medycznych i udzieleniu dziecku pomocy lekarskiej

 

W ramach warsztatów uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, na które składa się drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i woda w ciągu dnia

 

Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za punktualne przyprowadzenie dziecka i jego odebranie zgodnie z wyznaczonymi przez organizatora godzinami. Zbiórka odbywa się w godzinach 8.00-8.30, a odbiór dzieci następuje o godzinie 16.00.

 

Ze względów bezpieczeństwa do odbioru uczestnika uprawniona jest wyłącznie osoba wskazana w formularzu odbioru dziecka. W razie wątpliwości prowadzący lub organizator może podczas odbioru uczestnika zażądać dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osoby upoważnionej w formularzu

 

Istnieje możliwość samodzielnego przychodzenia uczestnika na zajęcia i powrotu z zajęć do domu. Rodzic lub opiekun prawny dziecka, które będzie samodzielnie przychodziło i wracało z zajęć, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie organizatora w pisemnym oświadczeniu przekazanym organizatorowi. Uczestnik będzie ponadto zobowiązany do każdorazowego informowania prowadzącego warsztat o zamiarze wyjścia do domu po zakończonych zajęciach.

 

Rodzic lub opiekun prawny nie uczestniczy i nie towarzyszy uczestnikowi w zajęciach organizowanych w ramach warsztatów

 

Organizator oraz prowadzący nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas udziału w warsztatach oraz za ich zniszczenie z własnej winy lub z winy innego uczestnika. Z tego względu organizator odradza przynoszenie na warsztaty przedmiotów i urządzeń o dużej wartości (np. telefony komórkowe)

 

W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika warsztatów jego rodzic lub opiekun prawny może zostać obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody

 

Rodzic lub opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas warsztatów oraz nieodpłatną publikację tego wizerunku na profilu FB i stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych Organizatora.

 

Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka podanych w formularzu zgłoszeniowym online dostępnym na www.enlight.pl/wakacje przez Organizatora w celu realizacji usługi.

 

Uczestnicy warsztatów mają prawo do:

- spokojnego , radosnego i i bezpiecznego uczestnictwa w warsztatach

- udziału we wszystkich zajęciach i rozrywkach organizowanych w ramach warsztatów, chyba że zostali z których kol wiek zwolnieni przez rodziców lub opiekuna prawnego, lekarza

- zgłaszania uwag, wyrażania własnego zdania do prowadzącego lub organizatora

- wszelkiego wsparcia, pomocy i opieki ze strony prowadzącego lub organizatora

- poczucia pełnego bezpieczeństwa i komfortu

- korzystania z dostępnych sprzętów i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do zajęć

 

Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:

- przestrzegać niniejszego regulaminu

- stosować się do poleceń prowadzącego warsztaty

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować prowadzącego lub organizatora o sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu

- dbać o czystość i porządek oraz udostępnione wyposażenie , sprzęt i materiały dydaktyczne

- dbać o dobrą atmosferę w grupie i szanować innych uczestników grupy

- szanować swoją oraz cudzą własność

 

Uczestnikom warsztatów zabrania się samodzielnego oddalania się od grupy oraz niszczenia wyposażenia sprzętów i materiałów dydaktycznych

 

Wszelkie naruszenia niniejszego regulaminu mogą wiązać się z następującymi konsekwencjami:

- upomnienie przez prowadzącego warsztat

- upomnienie przez organizatora

- zakaz udziału w niektórych zajęciach

- powiadomienie rodziców o zachowaniu dziecka

- wykluczenie z warsztatów

 

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w:

- ubranie na przebranie, oraz obuwie na zmianę

- strój do wyjścia na dwór dostosowany do panujących warunków atmosferycznych

 

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zaznajomienia dziecka z postanowieniami regulaminu w zakresie dotyczącym uczestnika warsztatów

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przekazanie organizatorowi Formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną opublikowane na stronie Organizatora oraz podane do wiadomości Rodzica lub opiekuna prawnego

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Enlight Języki i Szkolenia Iwona Lekarewicz z siedzibą przy ul. Krapkowickiej 21, 47-214 Mechnica. W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-mail na adres: hello@enlight.pl.

 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług polegających na prowadzeniu zajęć językowych.

 

Odbiorcami danych osobowych Klienta będą uprawnieni pracownicy Szkoły.

 

Dane w ograniczonym zakresie będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia niniejszej umowy. Okres ten wymuszony jest obowiązującymi przepisami prawa.

 

Część danych niewymagana przepisami prawa zostanie usunięta na życzenie Klienta w terminie 30 dni od rozwiązania niniejszej umowy przez jedną ze stron.

 

Klient przyjmuje do wiadomości, iż Szkoła w ramach działań promocyjnych będzie udostępniać wizerunek kursantów w mediach społecznościowych szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (na której wszelkie materiały są zabezpieczone przez pobieraniem i kopiowaniem przez odwiedzających stronę www.enlight.pl).

 

Szkoła zobowiązuje się do nieoznaczania oraz niewymieniania z imienia i nazwiska osób widocznych na materiałach wizualnych. Klient zrzeka się wynagrodzenia z tytułu publikowania wizerunku jego lub wizerunku małoletniego.

 

Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).