Mechnica, ul. Krapkowicka 21

Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 14

telefon/ WhatsApp: +48 667 008 158

 

REGULAMIN REKRUTACJI I ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH ROK SZKOLNY 2022/2023 - ZAJĘCIA GRUPOWE

Enlight Języki i Szkolenia z siedzibą przy ul. Krapkowickiej 21, 47-214 Mechnica, NIP: 887-169-30-45, reprezentowana przez Iwonę Lekarewicz, zwana dalej Szkołą, zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć językowych w okresie wrzesień 2022 - czerwiec 2023.

§1 ZAJĘCIA JĘZYKOWE

1. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu i trwać 60 minut z uwzględnieniem przerw świątecznych i feryjnych zgodnie z kalendarzem dni wolnych na rok szkolny 2022/2023. W trakcie trwania roku szkolnego kurs obejmuje 60 godzin zegarowych zajęć.

2. Kurs przeprowadzony zostanie w siedzibie szkoły przy ul. Piramowicza 14 w Kędzierzynie-Koźlu lub przy ulicy Krapkowickiej 21 w Mechnicy przez wykwalifikowanego pracownika. Kursant/ opiekun kursanta nieletniego decyduje o lokalizacji. W uzasadnionych przypadkach pod warunkiem dostępnych miejsc w grupach i za uprzednią zgodą Szkoły, istnieje możliwość zmiany lokalizacji w trakcie trwania roku szkolnego.

3. Wszelkie materiały (podstawowe i dodatkowe) są wliczone w cenę kursu i stają się własnością kursanta w momencie ich przekazania przez Szkołę. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów istnieje możliwość nabycia nowego Zestawu Kursanta w cenie 240,00zł brutto. W przypadku rezygnacji z kursu w 2022 roku, Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów Zestawu Kursanta w cenie 240,00zł brutto.

§ 2 TWORZENIE GRUP, PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego on-line i wniesieniu opłaty wpisowej w wysokości 150,00zł brutto. Zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Szkoły 86 1050 1517 1000 0097 1350 0313 ING Bank Śląski w ciągu 48 godzin od wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres hello@enlight.pl lub Whatsapp 667008158 jest akceptacją niniejszego Regulaminu. Szkoła zobowiązuje się zapewnić miejsce Kursantowi na zajęciach grupowych w roku szkolnym 2022/2023. Brak zaksięgowania opłaty wpisowej w ciągu 48 godzin od zapisu skutkuje skreśleniem z listy Kursantów.

2. Kursant/ opiekun Kursanta niepełnoletniego dokonuje wyboru grupy, lokalizacji zajęć oraz godzin zajęć na podstawie udostępnionego planu zajęć na rok szkolny 2022/2023. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania uzasadnionych zmian w planie zajęć przed oraz w trakcie roku szkolnego. W przypadku rezygnacji z kursu do 31.07.2022 Szkoła dokonuje zwrotu całości opłaty wpisowej w ciągu 30 dni od przyjęcia rezygnacji drogą mailową na adres hello@enlight.pl. W przypadku rezygnacji po 31.07.2022 opłata wpisowa nie podlega zwrotowi ze względu na poniesione przez Szkołę koszty związane z organizacją zajęć i realizacją zobowiązań, tj. w szczególności zakupu Zestawów Kursanta oraz innych materiałów dydaktycznych niezbędnych do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego zajęć językowych.

3. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami Szkoły oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora.

4. Kursy prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach przez wykwalifikowanych lektorów.

5. Liczebność grupy wynosi do 6 osób. W uzasadnionych przypadkach liczebność grupy może wynieść maksymalnie 8 osób pod warunkiem, że na zajęcia danej grupy uczęszczają Kursanci spokrewnieni lub z ważnych powodów konieczna jest zmiana grupy przez Kursanta w trakcie trwania roku szkolnego.

5. W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby chętnych, osobom, które wniosły opłatę wpisową zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

6. Gdy po rozpoczęciu kursu liczba Kursantów w grupie ulegnie zmniejszeniu (do mniej niż 4 osób) zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin lub rozwiązanie grupy z rozliczeniem ewentualnej nadpłaty za zajęcia.

7. Szkoła wymaga od Kursanta punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. Kursant nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestrowania lekcji w celach dydaktycznych. Nagranie będzie wykorzystane tylko na potrzeby szkolne bez udostępniana i rozpowszechniania go osobom trzecim.

§3 PŁATNOŚCI

1. Należność za zajęcia ustala się na kwotę brutto 300,00zł miesięcznie brutto płatne w miesiącach od września do maja.

2. Kursanci kontynuujący naukę otrzymują zniżkę w wysokości 10%, tj. należność za zajęcia ustala się na kwotę brutto 270,00zł miesięcznie brutto płatne w miesiącach od września do maja (9 rat).

3. W przypadku zapisania na kurs większej liczby dzieci przez tego samego opiekuna, należność za zajęcia ustala się na kwotę 250,00zł brutto za osobę miesięcznie. Kursanci kontynuujący naukę otrzymują zniżkę w wysokości 10%, tj. należność za zajęcia ustala się na kwotę brutto 225,00zł brutto za osobę miesięcznie płatne w miesiącach od września do maja (9 rat).

3. Należność za kurs będzie opłacana przez Kursanta z góry za każdy miesiąc zajęć do 5. dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Szkoły 86 1050 1517 1000 0097 1350 0313 ING Bank Śląski. We wrześniu 2022 termin opłacenia należności, pomniejszonej o opłatę wpisową w wysokości 150,00zł brutto, przypada na dzień 12.09.2022. Kursant zobowiązuje się podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz adres dla celów wystawiania faktur podczas rejestracji za pomocą formularza na stronie www.enlight.pl.

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku braku otrzymania płatności, o czym Kursant zostanie poinformowany.

5. Brak wpłaty należności za zajęcia nie zwalnia Kursanta z obowiązku niezwłocznego uregulowania płatności.

6. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi trwającej nieprzerwanie 14 dni i zgłoszonej zgodnie z par. 3 pkt. 4., Kursantowi przysługuje prawo do obniżenia miesięcznej należności o 50%.

7.  W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi trwającej nieprzerwanie 30 dni i zgłoszonej zgodnie z par. 3 pkt. 4., opłata miesięczna jest anulowana.

§ 4 ODWOŁANIA

1. W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego lub innych przyczyn niezależnych, Szkoła zapewni zastępstwo z innym nauczycielem z zachowaniem umówionego terminu spotkania.

2. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i zobowiązuje się do zapewnienia możliwości odrobienia tychże zajęć w najbliższym możliwym terminie.

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły, zobowiązując się jednocześnie do wyznaczenia osoby prowadzącej o takich samych kwalifikacjach, co poprzedni nauczyciel.

4. Nieobecność na zajęciach, która nie zostanie uzgodniona ze szkołą z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny kursu lub anulowania należności za zajęcia, w których kursant nie uczestniczył. Zgłoszenia nieobecności należy dokonywać wyłącznie poprzez dziennik elektroniczny ActiveNow, do którego Kursant/ opiekun Kursanta otrzymuje bezpłatny dostęp. Prawidłowe zgłoszenie nieobecności, tj. z 24-godzinnym wyprzedzeniem, stanowi podstawę do uzyskania możliwości odrobienia zajęć w innym terminie w grupie o tym samym poziomie dokonując zapisu na zajęcia zgodnie z pkt. 5. Zgłoszenie nieobecności nie może zostać wycofane. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za odwołania dokonane przez osoby nieuprawnione, które wejdą w posiadanie danych dostępu do dziennika elektronicznego lub którym Kursant/ opiekun Kursanta udostępni dane dostępowe. Zgłoszenia nieobecności poprzez wiadomość SMS lub e-mail nie będą uznane za prawidłowe zgłoszenie nieobecności.

5. Kursant ma prawo uczestniczyć w zajęciach innej grupy na tym samym poziomie w dowolnie wybranej lokalizacji (Mechnica, Kędzierzyn-Koźle), pod warunkiem dokonania zapisu na zajęcia poprzez dziennik elektroniczny, w ciągu 7 dni od prawidłowego zgłoszenia nieobecności na zajęciach, do których jest przypisany, o ile w wybranej grupie będą dostępne wolne miejsca.

§ 5 PRZERWANIE KURSU

1. W przypadku chęci przerwania kursu, Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od uczestnictwa w kursie w siedzibie Szkoły, listownie listem poleconym na adres Szkoły lub w formie elektronicznej na adres mailowy hello@enlight.pl. Nie obowiązuje okres wypowiedzenia.

2. Szkoła ma prawo zawiesić prowadzenie kursu lub, jeśli taka będzie wola Klienta, kontynuować kurs w formie online w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 uniemożliwiających kontynuację zajęć w formie stacjonarnej. W okresie, w którym zajęcia zostaną zawieszone, nie będą pobierane opłaty, a zajęcia, które się nie odbyły, zostaną odpracowane w terminach późniejszych, co może spowodować wydłużenie kursu proporcjonalnie do czasu trwania obostrzeń.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Enlight Języki i Szkolenia Iwona Lekarewicz z siedzibą przy ul. Krapkowickiej 21, 47-214 Mechnica. W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-mail na adres: hello@enlight.pl.

2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług polegających na prowadzeniu zajęć językowych.

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą uprawnieni pracownicy Szkoły.

4. Dane w ograniczonym zakresie będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia niniejszej umowy. Okres ten wymuszony jest obowiązującymi przepisami prawa.

5. Część danych niewymagana przepisami prawa zostanie usunięta na życzenie Klienta w terminie 30 dni od rozwiązania niniejszej umowy przez jedną ze stron.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Szkoła w ramach działań promocyjnych będzie udostępniać wizerunek kursantów w mediach społecznościowych szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (na której wszelkie materiały są zabezpieczone przez pobieraniem i kopiowaniem przez odwiedzających stronę www.enlight.pl).

Szkoła zobowiązuje się do nieoznaczania oraz niewymieniania z imienia i nazwiska osób widocznych na materiałach wizualnych. Klient zrzeka się wynagrodzenia z tytułu publikowania wizerunku jego lub wizerunku małoletniego.

7. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów w trakcie trwania zajęć. Przed i po zajęciach oraz w trakcie trwania zajęć, jeśli kursant opuści salę zajęć, odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo ponosi rodzic/ opiekun prawny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają sporządzenia aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Szkoły.